معرفی محصولات  کارخانه یاتاقان سازیSDFR

  

۱-تولید انبوه یاتاقان های صنعتی(پیلوبلاک) (هوزینگ Plummer Block Housings)

  • انواع یاتاقان های کلاسیک وروتین(SN,SSN,SNL500,SNL30,31,SD,THD,TVN,722000,PDN,SBD,SDJ.SDG,…)
  • تولیدانبوه یاتاقان های خودتنظیم ازقبیل(F,FL,FC,P,T,..)
  • انواع یاتاقان های روغنی:(SOFN,SONL.LOE,GOS,HFO)
  • انواع یاتاقان های باسیستم گردش آب خنک
  • انواع یاتاقان های با سیستم گردش روغن همزمان با سیستم آب خنک
  • انواع یاتاقان های مخصوص (special)برابربا نمونه یا نقشه یا مهندسی معکوس
  • انواع یاتاقان های ژورنال برینگ(بابیتی)

۲- تولیدانبوه بوش ها(Adapter Sleeve: H,OH,AH,AOH,AHX)

۳-تولیدانبوه رینگ(Fix ring):رینگ های معمولی-رینگ های روغنی

۴-تولید انبوه درپوش(End cover-ASNH)

-۵تولید انبوه نمدآبندی(Felt strip)

۶-تولید انبوه کاسه نمدآبندی TSN

۷-تولیدانبوه سیلینگ آبندی(TSSeals)

۸-تامین کننده انواع بلبرینگ ها ورولربرینگ های صنعتی  بامارک های معتبر اروپای وژاپنی (SKF,FAG)