معرفی  واحد های کارخانه یاتاقان سازی SDFR:

 

 • واحد اداری
 • واحد مالی وحسابداری
 • واحد بازرگانی داخلی
 • واحدبازرگانی خارجی
 • واحد طراحی مهندسی
 • واحدکنترل کیفیت
 • واحد قالب سازی ومعادل سازی
 • واحد ذوب فلزات
 • واحد ماشین کاری
 • واحد سنگ زنی وپلیسه گیری
 • واحد رنگ کاری
 • واحد بسته بندی
 • واحد انبار