چشم اندازه کارخانه:

۱ -بابه کارگیری فناوریهای نوین وکارآمدونوآوری متخصص مجرب وتوانمند، درسالهای آینده این کارخانه قادرمی شود تادرردیف شرکت های ترازاول درتولیدیاتاقان های صنعتی دربازار آسیایی به شماره آمده ودارای توان حضوروتسخیربازارهای جهانی باشد.

۲-دستیابی به رشدمتوسط سالانه ۲۵%درصددرفروش محصولات وخدمات

۳-افزایش رضایتمندی مشتریان

۴-ایجادنظام جدیدمدیریتی وسازمانی

۵-دریافت گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ،IMS ،CE

۶-تعریف استانداربرای یاتاقان های صنعتی درایران