معرفی محصولات جدید:

ا-تولید یاتاقان با سیستم گردش آب خنک

۲-تولید انبوه یاتاقان با سیستم گردش روغن

۳-تولید یاتاقان با سیستم گردش روغن وآب خنک

تولید یاتاقان با سیستم گردش آب خنک