اطلاع جهت صنعتگران محترم:

 عده ای افرادسودجودست به تولیدیاتاقان های غیراستانداردوفوق العاده نامرغوب با مارک SDFR(مارک ثبتی این کارخانه) نموده اند وشروع به فروش آن وتحویل به کارخانجات ماشین سازی نموده اندواین عمل باعث چالش درخط تولیدکارخانجات مصرف کننده گردیده که به درخواست این کارخانه دردست پیگیری توسط مراجع قانونی می باشدلذااز شرکت های محترم تقاضا خرید مستقیم ازکارخانه راداریم.